Subscribe: RSS Twitter
Animal-Rights-Watch-ARW-5889

تصویر تزیینی است.

دیده بان حقوق حیوانات: یک عدد گورخر ایرانی در سایت تکثیر وپرورش ابر کوه استان یزد متولد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استان یزد ؛ با شروع فصل بهار و نزدیک شدن به فصل زایمان، یک عدد کره گورخر در سایت پنج انگشت ابرکوه به دنیا آمد که این اولین زایمان سال جاری در سایت های تکثیر و پرورش استان می باشد.
امید است با زادآوری مناسب گورها و افزایش جمعیت طی سال جاری،امکان مهیا نمودن جمعیت مناسب برای احیای این گونه ارزشمند در زیستگاههای طبیعی استان فراهم شود.

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN