Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-6954

دیده بان حقوق حیوانات: یک عدد بحری توسط ستاد مبارزه با قاچاقاق کالای استان قم کشف و به اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم تحویل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم احمدی مسئول حقوقی حفاظت محیطزیست قم در خصوص جزئیات این کشف گفت: متخلفین که از جنوب کشور بودند  قصد داشتند این پرنده را به جنوب کشور انتقال داده تا آنرا به  پرنده بازان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به فروش برسانند احمدی در ادامه گفت پرونده این متخلفین و سودا گران طبیعت جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است
مسئول حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در پایان از برخورد قاطع و قانونی با تمام متخلفین و متعرضین به  طبیعت توسط این اداره کل خبر داد.

برچسب‌ها, , ,

Leave a Reply


© ۲۸۰۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN