Subscribe: RSS Twitter

اقدام کنید! درخواست اشد مجازات برای رفتار وحشیانه شهروند ترک؛ دادخواست اینترنتی/ فیلم +۲۱

دیده بان حقوق حیوانات: یک فرد لایعقل در کشور ترکیه با کشتن بچه گربه ای در برابر چشم مادرش خشم حیوان دوستان این کشور را بر انگیخته است. فیلم این...

با مشارکت ایرانیان: سی هزار امضا بر علیه جاکلیدی های چینی

دیده بان حقوق حیوانات: عکس العمل قابل توجه حامیان حیوانات به تولید جاکلیدی های حاوی حیوان زنده در چین، رکوردی کم سابقه را ایجاد کرد: ۳۰۰۰۰ امضا...
© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN