Subscribe: RSS Twitter

پیش نویس آیین نامه اجرایی ضوابط حمل و نقل و برچسب گذاری موجودات زنده تغییر شکل یافته نهایی شد

دیده بان حقوق حیوانات: پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون ایمنی زیستی در خصوص شرایط حمل و نقل داخلی و فرامرزی و برچسب گذاری موجودات زنده...
© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN