Subscribe: RSS Twitter

به بهانه عکس یادگاری با سر بریده حیوانات

دیده بان حقوق حیوانات: لزوم یا عدم لزوم وجود حیوانات آزمایشگاهی مقوله ایست که در سال های اخیر با گرایشات مختلف موافق و مخالف به بوته نقد کشیده...

لزوم نظارت بر دانشکده های دامپزشکی ۲/ تصویر

دیده بان حقوق حیوانات: انتشار تصاویر مربوط به سر بریدن حیوانات سالم در دانشکده دامپزشکی یکی از شعب دانشگاه آزاد اسلامی سبب خشم حامیان حیوانات...

لزوم نظارت بر دانشکده های دامپزشکی ۲/ خبر بدون تصویر

دیده بان حقوق حیوانات: انتشار تصاویر مربوط به سر بریدن حیوانات سالم در دانشکده دامپزشکی یکی از شعب دانشگاه آزاد اسلامی سبب خشم حامیان حیوانات...

لزوم نظارت بر دانشکده های دامپزشکی/ تصاویر

دیده بان حقوق حیوانات: در روش سنتی آموزش دامپزشکی، حیوانات بسیاری کشته و کالبدشکافی می شوند تا دانشجویانی که در آینده حرفه ایشان باید به تیمار...
© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN