Subscribe: RSS Twitter

قانونی برای پیشگیری برخورد شناورها با آبزیان بزرگ در کشور وجود ندارد

دیده بان حقوق حیوانات: مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قانونی برای پیشگیری برخورد شناورها با آبزیان بزرگ مانند...
© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN