Subscribe: RSS Twitter

مجوز شکار

دیده بان حقوق حیوانات: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس شرایط اکوسیستم مجوزشکار صادر می کند
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بعضی از تورگردان ها به دلیل اینکه تعهداتی را برخی از خارجی ها در شکار ایجاد می کنند می خواهند بیش از ظرفیت محیط شکار کنند اما سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس شرایط اکوسیستم مجوزشکار صادر می کند.

محمد جواد محمدی زاده در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: سازمان محیط زیست بر اساس قانونی که برای صید و شکار وجود دارد عمل می کند. بر اساس قانون شکار سازمان محیط زیست می تواند برای گونه های جانوری که به درجه ای از سن رسیده اند که ممکن است به طور طبیعی تلف شوند مجوز شکار صادر می کند وگرنه برای شکار حیوانی که جوان و در سن باروری است مجوز داده نمی شود.

معاون رییس جمهور گفت: حتی در برخی موارد پروانه صید شکار پرندگان مهاجری که امکان آلوده کردن محیط از ناحیه آنها وجود دارد نیز لغو می شود .

وی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست اساسا و اصولا با موضوع شکار مطابق قانون موافقت دارد اما با بیش از اجرای آن مخالف است ، در جاهایی که احساس شود به حیات وحش و محیط زیست آسیب وارد می شود ، شکار ممنوع می شود حتی اگر مجوز هم صادر شده باشد.

محمدی زاده ادامه داد: سازمان محیط زیست با اصل شکار مخالف نیست اما شرایط شکار باید متناسب با شرایط اکوسیستمی باشد و با توجه به شرایط حیات وحش در آن سال برای نحوه صدور پروانه صید و شکار تصمیم می گیریم.

چندی پیش رییس انجمن حمایت از حیوانات گفته بود که پیشنهادی را به سازمان محیط زیست ارائه دادیم مبنی بر اینکه یک سال به عنوان سال ‘ شکار ممنوع ‘ اعلام کنند و حتی حاضر بودند که تمام مجوزهای داخلی و خارجی ان سال سازمان محیط زیست را خریداری کنند تا خسارتی متوجه این سازمان نشود.

محمدی زاده دراین باره گفت: البته ممنوع کردن کامل شکار آسیب هایی را به محیط وارد می کند همچنین بهره داری بیش از حد نیز به ضرر حیات وحش است بنابراین بهتر است دراین زمینه تعادل رعایت شود.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN