Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-8314

دیده بان حقوق حیوانات: پس از گذشت ماه ها از طراحی بحث برانگیز پیراهن تیم ملی فوتبال، یوزپلنگ های طراحی شده به اندازه ای پررنگ شدند که در تصاویر دیده می شوند!

در طرح پیراهن اصلی تیم ملی که در جام جهانی استفاده می شد، یوزپلنگ به اندازه ای کم رنگ بود که عملا دیده نمیشد و در طرح دوم پیراهن که به رنگ قرمز بود، به دلیل الزام قانونی بازیکنان به اینکه پیراهن داخل شورت ورزشی باشد عملا بیش از نیمی از تصویر یوز داخل شورت ورزشی قرار می گرفت و دیده نمی شد!

استفاده از پیراهن جدید با برد تیم ملی همراه بود.

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460834_450.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460835_272.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460836_415.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460837_752.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460838_908.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460839_524.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460862_683.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460863_349.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460864_279.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460865_418.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460866_179.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460828_509.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460829_577.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460830_889.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460831_554.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460832_128.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/21/460861_942.jpg

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN