Subscribe: RSS Twitter
دیده بان حقوق حیوانات: کانال های دفع آبهای سطحی تهران لبریز است از زباله های انسان ها و موش ها به این زباله به چشم غذایی مطبوع می نگرند. پیش فرض ارگان های مسوول شهری، بیمار بودن موش های شهر است و تنها راه مبارزه را کشتار آن ها می دانند. مبارزه ای که تا امروز پیروز آن موجودات کوچکی هستند با چشمانی براق و دست و پایی صورتی. در راه این مبارزه نابرابر و غیر علمی، تنها چیزی که نابود می شود، سرمایه بیت المال است…
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
جولان موش ها در جوی های تهران
برچسب‌ها, ,

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN