Subscribe: RSS Twitter

یوزنامه

دیده بان حقوق حیوانات: هفدهمین شماره یوزنامه منتشر شد.
یوزنامه خبرنامه رسمی انجمن یوزپلنگ ایرانی است که از سال ۱۳۸۴ تاکنون درحال انتشار بوده و به صورت دوفصلنامه می باشد. این دوفصلنامه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه با حمایت شرکت فرااندیشان ساعی چاپ شده و برای کارشناسان، دانشجویان، محیط بانان و عاقمندان ارسال می گردد.

آخرین شماره یوزنامه مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۱ بوده و در ۱۲ صفحه به موضوعات زیر می پردازد:

در ایران چند یوزپلنگ داریم؟

مهاجرت یوزپلنگ آسیایی در مرکز ایران

پایش جمعیت گوشتخواران در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

بررسی تبارشناسی و تنوع ژنتیکی کاراکال در ایران

توانمندسازی جوامع محلی در درفک

میانگین توله های خرس در هر زایمان

و …

نسخه الکترونیک هفدمین شماره یوزنامه را از اینجا دریافت نمایید.

برچسب‌ها,

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN