Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: اعلامیه جهانی حقوق حیوانات در ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ برای شناسایی جهانی برخی حقوق برای حیوانات با تلاش یونسکو در پاریس به تصویب رسیده است. این متن علیرغم برخی از بحث های اختلافی میان ادیان در خصوص ریشه های مشترک شکل گیری حیات در زمین،  به بحث های مهمی در خصوص مفهوم و برد حقوقی بهره مندی حیوانات از« حقوق» پرداخته است. مواد این اعلامیه به وضعیت فلسفی- حقوقی، روابطی که باید در حال حاضر میان گونه های انسانی و سایر گونه های جانوری برقرار باشد، می پردازد. این متن توسط اتحادیه بین المللی حقوق حیوانات در سال ۱۹۸۹ اصلاح و متن نهایی آن در سال ۱۹۹۰ توسط یونسکو منتشر شده است.

 اعلامیه جهانی حقوق حیوانات

متن اعلامیه

مقدمه

 با توجه به اینکه حیات همه موجودات منشاء مشترک داشته و در فرآیند تکامل گونه ها تنوع یافته است.

با توجه به اینکه تمام موجودات زنده، حقوق طبیعی داشته و اینکه همه حیوانات  دارایِ سیستم عصبی، از حقوق خاصی برخوردارند.

با ملاحظه اینکه بی توجهی و حتی جهل آشکار نسبت به این حقوق طبیعی باعث آسیب جدی به طبیعت و منجر به ارتکاب جنایت علیه حیوانات شده است.

با توجه به اینکه همزیستی گونه ها در جهان  مستلزم شناسایی حقوق سایر گونه های حیوانی توسط انسان است.

با ملاحظه اینکه احترام به حیوانات توسط انسان از احترام به انسان ها به همدیگر جداناشدنی است. اعلام می دارد که

ماده ۱

همه حیوانات حقی برابر بر زندگی در یک چارچوب بیولوژیکی متعادل دارند. این برابری نباید تنوع انواع و افراد انسانی را مبهم نماید.

ماده۲

همه حیوانات حق بر احترام دارند.

ماده ۳

هیچ حیوانی نباید در معرض برخورد نامناسب یا اعمال بی رحمانه قرار گیرد.

اگر کشتن حیوانی لازم باشد، باید لحظه ای، بدون درد و بدون هیچ دلهره ای صورت گیرد.

باید با مرده حیوان برخورد مناسب صورت گیرد.

ماده ۴

 1. حیوانات وحشی حق زندگی و تولیدِ نسلِ آزادانه در محیط زیست طبیعی خویش را دارند.
 2. محرومیت طولانی مدت از این آزادی و همچنین شکار و صید و هرگونه استفاده از حیوانات وحشی برای مقاصد غیر حیاتی برخلاف چنین حقی است.

ماده ۵

 1. حیوانی که به انسان وابسته است، حق مراقبت  و توجه ویژه دارد.
 2. چنین حیوانی نباید به هیچ وجه رها شده یا به ناحق کشته شود.
 3. هرقسم پرورش حیوان یا بهره برداری از آن باید مناسب با فیزیولوژی و موقعیت حیوان باشد.
 4. صحنه های تماشا، نمایشگاه­ها و فیلم هایی که از حیوانات استفاده می نمایند، باید بر حیثیت  و موقعیت حیوانات احترام گذارده  و هیچ خشونتی را به کار نبرند.

ماده ۶

 1. آزمایش بر روی حیوانات موجب رنج فیزیکی و روانی و نقض حقوق حیوانات است.
 2. روش های جایگزین باید توسعه یافته  و بگونه ای نظام مند اجراء گردد.

ماده ۷

هر فعل غیر ضروری منجر به مرگ حیوانات و هر گونه تصمیم منجر به چنین عملی به مثابه جنایت علیه حیات است.

ماده ۸

 1. هر گونه فعلی که منجر به خطر افتادن گونه های وحشی گردد و هر قسم تصمیم منجر به چنین افعالی، نسل کشی، یعنی جنایت علیه گونه ها تلقی می شود.
 2. کشتار حیوانات وحشی، آلودگی و تخریب بیوتوپها [محدود های طبیعی  زندگی حیوانات] نسل کشی تلقی می شود.

ماده ۹

 1. شخصیت حیوانات و حقوق آنها باید به موجب قانون مورد شناسایی قرار گیرد.
 2. باید نمایندگانی  در نهادهای دولتی برای دفاع و حمایت از حیوانات وجود داشته باشد.

ماده ۱۰

از دوران طفولیت باید آموزش و پرورش عمومی به منظور راهنمایی انسان جهت توجه، درک و احترام  به حیوانات وجود داشته باشد.

___________________________________________

Français

Déclaration Universelle des Droits de l’Animal

La Déclaration Universelle des Droits de l’animal a été proclamée solennellement le 15 octobre 1978 à la Maison de l’UNESCO à Paris. Elle constitue une prise de position philosophique sur les rapports qui doivent désormais s’instaurer entre l’espèce humaine et les autres espèces animales. Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l’Animal en 1989, a été rendu public en 1990.

PRÉAMBULE :

 • Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s’étant différenciés au cours de l’évolution des espèces,
 • Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d’un système nerveux possède des droits particuliers,
 • Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l’homme à commettre des crimes envers les animaux,
 • Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales,
 • Considérant que le respect des animaux par l’homme est inséparable du respect des hommes entre eux,

IL EST PROCLAME CE QUI SUIT :

Article premier

Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2

Toute vie animale a droit au respect.

Article 3

 1. Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
 2. Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
 3. L’animal mort doit être traité avec décence.

Article 4

 1. L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
 2. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.

Article 5

 1. L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
 2. Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
 3. Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
 4. Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.

Article 6

 1. L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
 2. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.

Article 7

Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.

Article 8

 1. Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce.
 2. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.

Article 9

 1. La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
 2. La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.

Article 10

L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l’Unesco.

Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l’Animal en 1989, a été rendu public en 1990.

___________________________________________

English

Universal declaration of animal rights

Considering that all living beings possess natural rights, and that any animal with a nervous system has specific rights;

Considering that the contempt for, and even the simple ignorance of these natural rights cause serious damage to nature and lead man to commit crimes against animals;

Considering that the coexistence of species implies a recognition by the human species of the right of other animal species to live;

Considering that the respect of humans for animals is inseparable from the respect of man for another man.

IT IS HEREBY PROCLAIMED:

Article 1
All animals are born equal and they have the same rights to existence.

Article 2
a) Every animal has the right to be respected.
b) Man, like the animal species, cannot assume the right to exterminate other animals or to exploit them, thereby violating this right. He should use his conscience for the service of the animals.
c) Every animal has the right to consideration, good treatment and the protection of man.

Article 3
a) No animal should be submitted to bad treatment or cruel actions.
b) If the death of an animal is necessary, this should be sudden and without fear or pain.

Article 4
a) All animals belonging to a wild species have the right to live free in their natural environment, and have the right to reproduce.
b) Each deprivation of freedom, even for educational purposes, is in opposition to this right.

Article 5
a) Every animal that usually lives in a domestic environment must live and grow to a rhythm natural to his species.
b) Any change to this rhythm and conditions dictated by man for mercantile purpose, is a contradiction of this law.

Article 6
a) All animals selected by man, as companions must have a life corresponding to their natural longevity.
b) To abandon an animal is a cruel and degrading action.

Article 7
Working animals must only work for a limited period and must not be worked to exhaustion. They must have adequate food and rest.

Article 8
a) Experiments on animals that cause physical and mental pain, are incompatible with animal rights, even if it is for medical, scientific, commercial or any other kind of experiment.
b) A substitute technique must be investigated and developed.

Article 9
In the eventuality of an animal bred for food, it must be fed, managed, transported and killed without it being in fear or pain.

Article 10
a) No animal should be used for entertainment.
b) Animal exhibitions and shows that use animals are incompatible with an animal’s dignity.

Article 11
Every action that causes the unnecessary death of an animal, is cruel which is a crime against life.

Article 12
a) Every action that causes the death of a lot of wild animals is genocide, that is a crime against the species.
b) Pollution and destruction leads to the extinction of the species.

Article 13
a) Dead animals must be treated with respect.
b) Violent scenes, where animals are the victims, must be forbidden at the cinema and on TV, unless they are for the demonstration of animal rights.

Article 14
a) Protection and safeguarding associations must be represented at government level.
b) Animal rights must be defended by law as are human rights.

The text of the UNIVERSAL DECLARATION OF ANIMAL RIGHTS has been adopted from the International League of Animal Rights and Affiliated National Leagues in the course of an International Meeting on Animal Rights which took place in London from 21st to 23rd September 1977

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN