Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: چندی پیش، وبلاگ دیده بان میانکاله تصاویری از پای شکسته فلامینگوهای میانکاله منتشر کرد که بازخورد خبری گسترده ای داشت. به دنبال این اخبار و تکذیب مسوولین، ورود نویسنده این وبلاگ به میانکاله ممنوع شد و پس از مدتی این وبلاگ فیلتر شد. با اینحال گزارش های تصویری چند خبرگزاری معتبر نظیر مهر و فارس که بعدتر از پرندگان میانکاله منتشر شد مهر تاییدی بود بر جدی بودن مساله شکستگی پای فلامینگوها.

نکته قابل توجه این مشکل که با توجه به تصاویر چندان هم کم اهمیت به نظر نمی رسد، این است که فلامینگوها مثل بسیاری از پرندگان بزرگ آبززی و کنار آبزی، برای رسیدن به حداقل سرعت پروازی باید مسافتی را روی آب بدوند. «حداقل سرعت پروازی»، کمترین سرعتی است که در آن  از نظر فیزیکی شرایط پرواز صدق می کند و با سرعت کمتر از آن پرواز غیر ممکن است. این سرعت به گونه، وزن، فرم بالها و ابعاد پرنده مربوط است و برای هر گونه متفاوت از سایر گونه هاست. «حداقل سرعت پرواز» در پرندگان بزرگ جثه مثل قو، غاز، پلیکان و فلامینگو بیش از سایر پرندگان است و برای این گونه ها پرواز بدون دویدن یا متصور نیست و یا بسیار سخت بوده و نیازمند انرژی بیش از حد طبیعی خواهد بود. تمام این عوامل، پرنده مصدوم را تبدیل به بهترین طعمه شکارچیانی چون سگ و شغال و یا حتی بشر خواهد کرد.

بررسی علل این رخداد غریب، رفع خطر و پایش صحیح منطقه از وظایف سازمان محیط زیست است و به نظر می رسد در اسرع وقت باید انجام شود.

پای شکسته فلامینگو میانکاله

شکل استخوان ران، ساق و انگشتان پا در اسکلت کامل فلامینگو

پای شکسته فلامینگو میانکاله

محدودیت و جهات ممکن حرکت مفاصل پا در فلامینگو

پای شکسته فلامینگو میانکاله

محدودیت و جهات ممکن حرکت مفاصل پا در فلامینگو

http://arw.ir/wp-content/uploads/2012/01/Animal-Rights-Watch-ARW-2508.jpg

شکستگی ساق پای یک فلامینگو

پای شکسته فلامینگو میانکاله

چپ: شکستگی ساق بالاتر از پاشنه/ راست تصویر بازسازی شده حالت سالم

پای شکسته فلامینگو میانکاله

http://arw.ir/wp-content/uploads/2012/01/Animal-Rights-Watch-ARW-2506-397x600.jpg

حر منصوری، دیده بان میانکاله و فلامینگوی مصدوم

ہ

پای شکسته فلامینگو میانکاله

تصویر بازسازی شده حالت سالم/ بخش نارنجی شرایط واقعی پای شکسته و پیکان محل شکستگش را نشان می دهد

پای شکسته فلامینگو میانکاله

تصویر بازسازی شده حالت سالم/ بخش نارنجی شرایط واقعی پای شکسته و پیکان محل شکستگش را نشان می دهد

پای شکسته فلامینگو میانکاله

نزدیک شدن عکاسان و بازدید کنندگان به فلامینگوها و سگی که بدون محدودیت با دنبال کردن پرنده ها تفریح می کند!

پای شکسته فلامینگو میانکاله

تصویر بازسازی شده حالت سالم/ بخش نارنجی شرایط واقعی پای شکسته و پیکان محل شکستگش را نشان می دهد

پای شکسته فلامینگو میانکاله

تصویر بازسازی شده حالت سالم/ بخش نارنجی شرایط واقعی پای شکسته و پیکان محل شکستگش را نشان می دهد

پای شکسته فلامینگو میانکاله

تصویر بازسازی شده حالت سالم/ بخش نارنجی شرایط واقعی پای شکسته و پیکان محل شکستگش را نشان می دهد

پای شکسته فلامینگو میانکاله

تصویر بازسازی شده حالت سالم/ بخش نارنجی شرایط واقعی پای شکسته و پیکان محل شکستگش را نشان می دهد

پای شکسته فلامینگو میانکاله

تصویر بازسازی شده حالت سالم/ بخش نارنجی شرایط واقعی پای شکسته و پیکان محل شکستگش را نشان می دهد

پای شکسته فلامینگو میانکاله

تصویر بازسازی شده حالت سالم/ بخش نارنجی شرایط واقعی پای شکسته و پیکان محل شکستگش را نشان می دهد

پای شکسته فلامینگو میانکاله

تصویر بازسازی شده حالت سالم/ بخش نارنجی شرایط واقعی پای شکسته و پیکان محل شکستگش را نشان می دهد

پای شکسته فلامینگو میانکاله

سگی که با پرندگان حمایت شده تفریح می کند نشانه بی توجهی و کم اطلاعی بازدید کنندگان منطقه است

پای شکسته فلامینگو میانکاله

فلامینگوها مانند بسیاری از پرندگان آبزی و کنار آبزی، برای رسیدن به حداقل سرعت پروازی باید روی آب بدوند

پای شکسته فلامینگو میانکاله

شکل پاهای سالم هنگام فرود چنین است

پای شکسته فلامینگو میانکاله

دویدن روی آب لازمه رسیدن به حداقل سرعت پرواز

پای شکسته فلامینگو میانکاله

حالت پای سالم در پرواز

پای شکسته فلامینگو میانکاله

دویدن روی آب لازمه رسیدن به حداقل سرعت پرواز

پای شکسته فلامینگو میانکاله

حالت پاها و مفاصل سالم

_____________________

تالاب میانکاله/ تصویری۲

تالاب میانکاله/ تصویری ۱

تالاب میانکاله/ گزارش تصویری ۳

تالاب میانکاله/ گزارش تصویری ۲

تالاب میانکاله/ گزارش تصویری ۱

پرندگان میانکاله/ تصویری

پاهای شکسته فلامینگوها و ممنوعیت ورود دیده بان میانکاله به میانکاله

گزارش تصویری / صید ماهی در میانکاله

بازار پرنده فریدونکنار، سنتی ولی شرم آور/ وبلاگ میهمان

Leave a Reply


© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN